นิทรรศการ “Check In คนทันควันสัญจร”


นิทรรศการ Check In คนทันควันสัญจร การจัดแสดงมีแนวคิดให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงข้อมูลเชิงสถิติ จำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 5 จำนวนผู้สูบบุหรี่สูงถึง 12.5 ล้านคน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในด้าน สุขภาพร่างกาย เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งต่อตนเองและภาพรวมของประเทศ และนำเสนอทางเลือกสำหรับผู้อยากเลิกบุหรี่ เนื้อหาในนิทรรศการ Check In คนทันควันสัญจร แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 โซน ดังนี้

1. นิทรรศการชุด Gate way เป็นข้อมูลสถิติการจัดอันดับจำนวนผู้สูบบุหรี่ของในแต่ละประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5 มีผู้สูบบุหรี่ถึง 12.5 ล้านคน และข้อมูลอัตราการผู้เสียชีวิตเพราะบุหรี่ในประเทศไทย โดยเฉลี่ยชั่วโมงละ 5.7 คน โดยประเทศที่มีผู้สูบบุหรี่มากเป็นอันดับที่หนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย
2. นิทรรศการชุดสถิติ กล่าวถึงสาเหตุของการติดบุหรี่ เพราะว่า เมื่อเราสูดควันบุหรี่จะทำให้ สารนิโคติน เข้าไปในปอด และใช้เวลาเพียง 7 วินาทีเข้าสู่สมอง นิโคตินกระตุ้นการหลั่งสาร โดปามีน เกิดอารมณ์แห่งความสุขและเพิ่มหลั่งสาร นอร์อีพิเนฟฟริน ทำให้เกิดการตื่นตัวมีพลัง เมื่อหยุดบุหรี่ ฤทธิ์ของสารโดปามีนและ นอร์อีพิเนฟฟริน จะลดลงทำให้เกิดอาการ กระวนกระวาย โกรธง่าย หงุดหงิด นอนหลับยาก จึงทำให้ต้องสูบบุหรี่มวนต่อไป
3. นิทรรศการชุดบุหรี่แปลงร่าง บุหรี่มีการพัฒนารูปแบบ รูปลักษณ์ ตัวอย่างเช่น บุหรี่ ยาเส้น กล้องยาสูบหรือไปป์ บุหรี่ไฟฟ้า บารากุ เป็นต้น
4. นิทรรศการชุดมหันต์ภัยบุหรี่ กล่าวถึงสารพิษที่ก่ออันตรายเป็นพิษกับร่างกาย ทั้งผู้ที่สูบและบุคคลรอบข้าง ทาให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ นิโคติน
ในใบยาสูบ ก่อให้เกิดโรคหัวใจ สารทาร์ หรือน้ำมันดิน เกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่ ก่อให้เกิดโรคมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะปอดและหลอดลม เป็นต้น