เกียรติยศและรางวัล


พ.ศ. ๒๕๕๕
      ๑) ได้รับเกียรติบัตร รางวัลที่ ๑ สถานศึกษาขึ้นตรง ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดีเด่นระดับประเทศ


ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
      ๑) ได้รับรางวัลที่ ๑ สถานศึกษาขึ้นตรงดีเด่น  
      ๒) ได้รับรางวัลที่ ๑ สถานศึกษาขึ้นตรง ด้านธรรมมาภิบาล ดีเด่น   
      ๓) ได้รับรางวัลที่ ๑ สถานศึกษาขึ้นตรง ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระดับประเทศ ดีเด่น
      ๔) ได้รับรางวัลที่ ๓ สถานศึกษาขึ้นตรง ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดีเด่น  
      ๕) ได้รับรางวัลที่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นตรงดีเด่น ด้านส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดีเด่น  


ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
      ๑) ได้รับรางวัลที่ ๑ สถานศึกษาขึ้นตรง ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น   
      ๒) ได้รับรางวัลที่ ๑ สถานศึกษาขึ้นตรง ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยดีเด่น
      ๓) ได้รับรางวัลที่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นตรงดีเด่น ด้านบริหารจัดการ ดีเด่น  
      ๔) ได้รับรางวัลที่ ๒ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ดีเด่น
      ๕) ได้รับรางวัลที่ ๑ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง ด้านบริหารจัดการ ดีเด่น  


ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
      - ได้รับรางวัล คนดี ศักดิ์ศรี สป. ของผู้บริหารสถานศึกษา


ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
      ๑) ได้รับโล่รางวัลที่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นตรง ดีเด่น
      ๒) ได้รับโล่รางวัลที่ ๑ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง ดีเด่น


ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
      ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๑
     - ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ยอดเยี่ยม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
      ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๒
     - ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ยอดเยี่ยม
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
     - รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน