บุคลากร

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

    ผู้บริหาร

0001
02

นางยุวดี แจ้งกร

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

นางโนรี บุษราคัม

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

    ข้าราชการ


00
00
00

นางจงจิต โคตรพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิรภพ สังข์แก้ว

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายสุรพงษ์ ลาตวงษ์

ครูชำนาญการ

00
   

นางวรุณยุพา เมืองโคตร

ครู

   

    พนักงานราชการ

00
00
00

นางสาววรรณิตา ทศไชย

นักวิชาการศึกษา

นายชาญวิทย์ จันทร์คำ

นักวิชาการศึกษา

นายสุรัติ คัดถาวร

นักวิชาการศึกษา

00
00
00

นายอภิชาต พรมสุขันธ์

วิศวกร

นางดวงดาว แสงวัชรพันธุ์

การเงินและบัญชี

 

นายรัฐพล แสงวัชรพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไป

00
00
00

นายจีระเดช สมภักดี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายมานัฐ  พรมวงค์

นายช่างเทคนิค

นายพิเชษ  สังฆมณี

นายช่างเทคนิค 

30
   

นายศักดิ์สิทธิ ผ่องจตุรัส

เจ้าหน้าที่พัสดุ

  ส่วนงานอำนวยการ

  ส่วนนิทรรศการ
00
00
00

นางสาวสุพัตรา ศรีสุระ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวสุธิกานต์ โคตรคำ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายจักรพันธ์ ตะราษี

พนักงานขับรถ

  ส่วนงานนิทรรศการ

  ส่วนนิทรรศการ
00
 
00

นางสาวณัฐพร ชูศรียิ่ง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวลัดดาศรี ไชยแสง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายสมคิด ศรีนอร์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

00

นางสาวปิยะนันท์ พวงพี่

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

 

  ส่วนงานค่าย

  ส่วนนิทรรศการ
 00
00
00

นายชัยวัฒน์ สุภารี

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวจุฑามาศ อุดมญาติ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวธิตินัดดา ผดุงสันต์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

   

  ส่วนงานท้องฟ้าจำลอง

00
00
00

นางสาวเบญจมาศ  ปุยฝ้าย

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายปริญญา  จี่มุข

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวสุววรณรัตน์  รักฉิมพลี

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

  ส่วนนิทรรศการ
 00  00  

นายพิชัย  เมืองศรี

พนักงานบริการ

นายพีรศักดิ์  ตะราษี

พนักงานบริการ

  ส่วนพนักงานบริการ

  ส่วนนิทรรศการ
00
00
00

นายบวร  แสงวงค์

พนักงานบริการ

นางอนงค์  ผลาพรหม

พนักงานบริการ

นางศุภลักษณ์  ไชยคต

พนักงานบริการ

00
00
00

นางพรไพลิน  ยิ่งคำแหง

พนักงานบริการ

นางประถม  พลเวียงธรรม

พนักงานบริการ

นางเอมอร  แสงงาม

พนักงานบริการ

00
00
 

นางสาวสุพัฒน์  เวียงนนท์

พนักงานบริการ

นางลุนนี  ศรีอุดร

พนักงานบริการ

   

  ส่วนคนสวน

  ส่วนนิทรรศการ
 00  
00

นายสอิ้ง  สายสอน

คนสวน

นายสกี พิมพ์จันทร์

คนสวน

นายบุญส่ง  สมใจ

คนสวน