ความเป็นมา


      คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติและเครือข่าย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกระจายในเขตพื้นที่การศึกษา เขตการศึกษาละ ๑ แห่ง จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ แห่งทั่วประเทศในขั้นต้น และเพิ่มจำนวนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดในระยะต่อไป

     ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอโครงการจัดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นขอบให้สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนบูรณาการเติมปัญญาให้สังคม ตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศในระยะยาว ยกระดับคุณภาพชีวิต การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่กรรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด ๑๒ แห่ง ครบถ้วนแล้ว จึงเสนอโครงการระยะที่ ๒ เสนอจัดสร้างในชื่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  งบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน ๗๕๐ ล้านบาท  พื้นที่โครงการ ๑๑๕ ไร่ ที่อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
     วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พิธีวางศิลาฤกษ์ โดย ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     วันที่  ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา  ในชื่อศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ในสังกัดสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน โดย ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    
     วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่งตั้งให้ นายวรวุฒิ  โคตรพันธ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด โดย นายอภิชาติ  จีระวุฒิ  เลขาธิการ กศน.ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ได้ออกแบบมาจากศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนอีสาน เช่น อาคารรูปทรงกระติบข้าว อาคารรูปทรงประทุนเกวียน อาคารรูปทรงหวดนึ่งข้าว ได้แก่ อาคารนิทรรศการหลัก อาคารหอประชุม อาคารท้องฟ้าจำลอง และอาคารปฏิบัติการสื่อ รวมทั้งภูมิสถาปัตย์ภายนอกอาคาร ภายในอาคารมีนิทรรศการที่ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการโลกล้านปี นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งทุ่งกุลา-เกลือสินเธาว์ นิทรรศการพลังงานนิวเคลียร์เพื่ออนาคต นิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นิทรรศการพลังงานไฟฟ้า นิทรรศการตระหนักรู้ด้านพลังงาน นิทรรศการท่องแดนเอกภพ นิทรรศการสุขพอดี ชีวิตดีพอ เริ่มต้นวันนี้ที่ตัวคุณ