นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน


นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้ในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ เสียง แสง และไฟฟ้าและแม่เหล็ก แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ส่วนต้อนรับ ประกอบด้วย ชิ้นงานเล่นกับเงา (Shadow Interactive) ชิ้นงานรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ส่วนที่ 2 ส่วนที่มีความโดดเด่นในนิทรรศการ ประกอบด้วย ชิ้นงานบอลลูนอากาศร้อน (Hot Air Balloon) ชิ้นงานหน้ากากไอน์สไตน์ (Einstein Mask)
ส่วนที่ 3 ส่วนนิทรรศการกึ่งถาวร แบ่งเป็น ๔ โซน ได้แก่
       โซนที่ 1 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ประกอบด้วย ชิ้นงานพายุหมุน (
Tornado) การเคลื่อนที่ของลูกบอล (Rolling ball) ชิ้นงานแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravitational Force) และชิ้นงานลูกบอลเบอร์นูลลี่ (Bernoulli Blower)
       โซนที่ 2 เรื่องเสียง ประกอบด้วย ชิ้นงานโปงลาง (Pong Lang) ชิ้นงานคลื่นนิ่ง (Standing wave) และชิ้นงานการสั่นสะเทือน (Chladni)
       โซนที่ 3 เรื่องแสง ประกอบด้วย ชิ้นงานโฮโลแกรม (Hologram) ชิ้นงานภาพสามมิติ (3D Viewer) และชิ้นงานโพลาไรเซซัน (Polarization)
       โซนที่ 4 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ประกอบด้วย ชิ้นงานบันไดจาคอป (Jacob’s ladder) ชิ้นงานเทสล่าคอยส์ (Tesla Coil) และชิ้นงานวงแหวนกระโดด (Jumping Ring) เป็นต้น