กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 21 มกราคม 2563 กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
จำนวนนักศึกษา 73คน ครู8คน โดยมี ผอ.ศว.รอ.นางยุวดี แจ้งกร
เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการเรียนรู้
1.ฐานการเรียนรู้กังหันลมซุปเปอร์แมน
2.การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
3.การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง ครับ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม