roietsci

roietsci

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางโนรี บุษราคัม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ได้เป็นประธานเปิดโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชน กิจกรรม STEM สู่อาชีพ การปลูกสตรอว์เบอร์รีเชิงการค้า
โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
กลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรม
- ครู และนักศึกษา กศน.อำเภอธวัชบุรี และ กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 86 คน
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ปิดบริการ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

เนื่องจากจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ ประจำปี 2560

 

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางไปสัมผัสและเรียนรู้ประเพณี
วีถีอีสาน….มา ฟังเทศน์มหาชาติในงาน
“มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2560

ณ ลานสาเกต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560