นิทรรศการหมุนเวียน "นิทรรศการสุขภาวะทางเพศ" ( ม.ค. 57 - ส.ค. 59)


สุขภาวะทางเพศ (Healthy Sexuality Story of Love exhibition) ประกอบด้วย มุมมองวิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา ธรรมชาติของความรักและความสัมพันธ์ เพศและเพศสัมพันธ์ การกำเนิดและการคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผลกระทบและวิธีป้องกัน ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อ HIV และโรคเอดส์ และวิธีการเลือกอนาคตของตัวเอง เพื่อให้ครูอาจารย์ใช้เป็นแนวทางให้คำปรึกษาแก่นักเรียน รวมทั้งใช้เพื่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน