แบบฟอร์มการจองกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ข้อมูลการจองกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
วันที่จองค่าย
รายละเอียดผู้เข้าร่วมกิจกรรม
*** เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น
รายละเอียดการจองอาหาร


กลุ่มเป้าหมาย

ค่าลงทะเบียน

อาหารกลางวัน

1 มื้อ/คน

(บาท)

อาหารว่าง

1 มื้อ/คน

(บาท)

กิจกรรมค่าย(บาท)

ท้องฟ้าจำลอง(บาท)

นักเรียน

(60-100 คน)

100

30

40

25

นักศึกษา กศน.

(60-100 คน)

100

30

40

25

ครู

-

30

40

25

*** หากไม่จองอาหารกลางวันกรุณาใส่เลข 0
*** หากไม่จองอาหารว่างกรุณาใส่เลข 0
หมายเหตุ :
  • ค่าลงทะเบียน ยังไม่รวมค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโรคประจำตัว/แพ้อาหารประเภทใด กรุณาแจ้งวิทยากรล่วงหน้า

  • แต่งกายด้วยชุดกางเกงสุภาพหรือชุดกีฬาของโรงเรียน/สถานศึกษา

  • เวลาในการจัดกิจกรรม 08.30 น. – 16.00 น. ควรเดินทางมาถึงก่อน 30 นาที

CAPTCHA