นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งทุ่งกุลา-เกลือสินเธาว์


นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งทุ่งกุลา-เกลือสินเธาว์ เป็นนิทรรศการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งการจัดแสดงเน้นให้ความรู้แบบผู้ชมมีส่วนร่วม โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการสัมผัส กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ย้อนตำนานทุ่งกุลา ประกอบด้วยข้อมูลทางกายภาพของทุ่งกุลา และประวัติการตั้งถิ่นฐานของผู้คนและการประกอบอาชีพ การค้าบริเวณพื้นที่ทุ่งกุลา

ส่วนที่ 2 รู้จักเกลือทุ่งกุลาและเกลือในประเทศไทย ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ของเกลือ ความสำคัญและประโยชน์ของเกลือ

ส่วนที่ 3 ทุ่งกุลาแหล่งข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงจากแหล่งผลิตเกลือสู่แหล่งผลิตข้าว และจุดเริ่มต้นข้าวหอมมะลิ ณ ทุ่งกุลา

ส่วนที่ 4 อนาคตของทุ่งกุลา ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในการเป็นแหล่งน้ำมันในอนาคต