ข้อมูลการจองนิทรรศการยืมคืน
วันที่จองค่าย
หมายเหตุ :
  • ค่าลงทะเบียน ยังไม่รวมค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโรคประจำตัว/แพ้อาหารประเภทใด กรุณาแจ้งวิทยากรล่วงหน้า

  • แต่งกายด้วยชุดกางเกงสุภาพหรือชุดกีฬาของโรงเรียน/สถานศึกษา

  • เวลาในการจัดกิจกรรม 08.30 น. – 16.00 น. ควรเดินทางมาถึงก่อน 30 นาที

CAPTCHA